Ny benchmarking-model for de økonomiske rammer 2018-2019

Høringssvar fra Dansk Miljøteknologi

Formålet med denne ændring af benchmarking-modellen er at gøre den mere korrekt ved at anvende alders- og tæthedskorrektioner i større omfang samt ved at arbejde efter et forsigtighedsprincip (defensiv tilgang). Benchmarkingmetoden er herved blevet mere kompleks, og det gør metoden, beregningerne og dermed effekten på det enkelte selskab sværere at gennemskue.

Dansk Miljøteknologi vurderer, at der er en risiko for, at selskaberne vil bremse deres investeringer for at ”vinde” effektivisering og dermed mindske procentdelen, som de skal finde af effektivisering på næste års budget.

Hvis denne håndtering af TOTEX realiseres, vil det være uhensigtsmæssigt for selskaberne på sigt og dermed også for samfundet, fordi det vil indebære, at de investeringer, som optimalt set burde foretages nu i stedet for udskydes.

Investeringer i klimatilpasning er oplagte eksempler på, at investeringer får størst mulig nytte, jo hurtigere de foretages.

For investeringer i hensyn til forsyningssikkerhed, miljø og driftsoptimering er investeringstidspunktet afgørende for dem optimale effekt på selskabernes langsigtede økonomi og for samfundsøkonomien.

Det kan sikres gennem krav om cost-benefit analyser med prioritering på baggrund af selskabets overordnede strategi og målsætninger. Det bør ske som et led i selskabets Asset management system.

Dansk Miljøteknologi finder det af afgørende betydning, at den defensive strategi ikke sætter vandsektoren i stå i et kortsigtet forsøg på at imødekomme selskabernes effektiviseringsudfordringer – på bekostning af langsigtede og samfundsmæssigt vigtige investeringer. I øvrigt ønsker Dansk Miljøteknologi at gøre opmærksom på, at der i gældende lovgivning om regulering af vandsektorens økonomiske og organisatoriske forhold er et overset perspektiv i forhold til innovation. Den nye lovgivning, herunder TOTEX, bør indeholde kraftigere incitamenter til innovation, hvis selskaberne skal have mulighed for at bidrage til at opfylde Vandvisionens mål om, at Danmark skal være førende inden for eksport af intelligente vandteknologier og løsninger og målet om at fordoble eksporten frem mod 2025.

Det kunne f.eks. overvejes at tillade, at forsyningerne reserverer en “pulje” til forskning og udvikling.

Med venlig hilsen
Jørn Jespersen
Direktør
Dansk Miljøteknologi