Konference sætter fokus på uvedkommende vand i afløbssystemer

Konference sætter fokus på uvedkommende vand i afløbssystemer

Den 12. april afholdt DANVA og Dansk Miljøteknologi konference om uvedkommende vand i separate spildevandssystemer. Et velbesøgt arrangement for ca. 100 deltagende fra myndigheder, vandselskaber, kommuner, organisationer og virksomheder.

Miljøstyrelsen offentliggjorde resultatet af en ny rapport der viser, at det såkaldte “uvedkommende vand” udgør ca. 25-30 % af den samlede vandmængde der transporteres og renses på landsplan. For nogle vandforsyninger er tallet væsentligt højere. På nationalt plan koster de 150-200 mio. m3 uvedkommende vand spildevandsselskaberne 500 mio. kr. om året alene i driftsomkostninger.

Rapporten opgør ikke de øvrige omkostninger ved uvedkommende vand. Det omfatter bl.a. øgede anlægsinvesteringer for vandselskaberne, omkostninger til klimatilpasning og oversvømmelseshåndtering, omkostninger i forbindelse med reduceret mulighed for genvinding af ressourcer på renseanlæg og omkostninger i relation til øget belastning af vandforekomster ved overløbshændelser.

DANVA fremlagde i samarbejde med EnviDan og Orbicon resultatet af et udviklingsprojekt, hvor bidraget af drænvand fra landbruget opgøres.  Et konservativt skøn pegede på, at 110 mio. m3 uvedkommende vand herfra havner i de separate spildevandssystemer. Foruden drænvand udgør indsivende grundvand, fejlkoblinger fra grundejere, tilbageløb fra recipient, terrænafstrømninger og utætte brønde og dæksler kilder til uvedkommende vand i vores separate spildevandssystemer.

På konferencen var der fokus på forskellige modeller for opgørelse af uvedkommende vand, og metoder til identificering af kosteffektive løsninger. Bl.a. bidrog NIRAS og DHI med indsigt i datamodellering og holistiske koncepter for håndtering af uvedkommende vand.

De juridiske og administrative udfordringer med vandløb, drænvand og stigende grundvand blev diskuteret af henholdsvis NIRAS og Herning Vand, og betydningen af uvedkommende vand i forhold til øget ressourcegenvinding på renseanlæg blev eksemplificeret af VandCenter Syd.

I pauserne var der mulighed for at møde producenter af måle- og analyseudstyr til estimering af bl.a. uvedkommende vand. Det bidrog til god og livlig dialog mellem deltagerne på konferencen.

På konferencen blev der endelig diskuteret bud på veje videre frem, og Dansk Miljøteknologi vil nu arbejde videre med problemstillingen på den politiske bane. Input til arbejdet er meget velkomne.

Præsentationer fra konferencen kan downloades herunder.